ALGEMENE VOORWAARDEN mrBOX.COM B.V.

1.       Algemeen

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met mrBOX.com b.v.,  hierna ook te noemen “mrBOX”.

1.2
Contractant is verplicht om wijzigingen in zijn adresgegevens, e-mailadres, bankrekeningnummer en/of telefoonnummer onverwijld aan mrBOX door te geven via de website  of met behulp van de app.

1.3
Contractant stemt ermee in dat alle mededelingen en aankondigingen van welke aard ook, door mrBOX per e-mail aan contractant worden gezonden.

2.       Bewaarneming Aard en looptijd overeenkomst

2.1
mrBOX stelt kunststof opslagboxen ter beschikking van contractant en neemt deze boxen desgewenst voor de contractant in bewaring. De overeenkomst gaat in op het moment dat contractant de opslagbox ontvangt en heeft een minimale duur van een maand. De opslagboxen worden op afroep naar een door contractant opgegeven adres gebracht en weer opgehaald om in bewaring te worden genomen. Contractant kan de opslagboxen ook zelf afhalen en ter bewaring aanbieden op een van de opslaglocaties van mrBOX.
2.2
Naast de bewaring van opslagboxen kan mrBOX andere goederen op halen, opslaan en weer thuis bezorgen. De overeenkomst gaat in op het moment dat mrBOX of een derde handelend in opdracht van mrBOX, de goederen accepteert om deze in bewaring te nemen. De goederen die worden toegestaan staan gespecificeerd op de website van mrBOX, medewerkers of derden in opdracht handelend van mrBOX mogen ten allen tijde goederen weigeren, mochten ze niet aan de door mrBOX gecommuniceerde regels voldoen.
2.3
De looptijd van de overeenkomst van bewaarneming wordt telkens met aansluitende perioden van één maand, verlengd.
2.4
Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door het retourneren van de lege opslagbox aan mrBOX, danwel afgifte van het in bewaring gegeven goed aan de contractant.

3.       Verhuispakketten

3.1
Verhuispakketten bestaan uit grotere hoeveelheden opslagboxen en hondjes, die naar een door contractant opgegeven adres worden gebracht en op een later tijdstip weer van datzelfde of een ander adres worden opgehaald. De prijs van het verhuispakket omvat het gebruik van het verhuispakket gedurende twee weken, ingaande op de datum van ontvangst van het pakket door de contractant, tegen meerprijs kan de contractant ervoor kiezen om de boxen door mrBOX te laten brengen en weer ophalen.
3.2
Langer gebruik van het verhuispakket dan twee weken is mogelijk. Verlenging van de looptijd van de huur geschiedt telkens voor perioden van een dag betreft € 0,10 per item per dag. De huur eindigt op de dag dat het verhuispakket bij contractant wordt opgehaald.
3.3
Indien gewenst kunnen de opslagboxen van verhuispakketten geheel of gedeeltelijk door mrBOX in bewaring  worden genomen tegen de reguliere bewaringstarieven.
3.4
Indien is overeengekomen dat mrBOX zorg draagt voor het ophalen van de opslagboxen, geldt dit slechts voor één transportbeweging. Contractant kan ervoor kiezen om het ophalen in meer dan één transportbeweging te laten plaatsvinden, echter brengt mrBOX in dat geval het geldende transporttarief in rekening.

4. Bandenopslag

4.1.
mrBOX stelt professionele velgenbomen ter beschikking voor het opslaan van banden, daarnaast is het mogelijk door mrBOX je banden of je wielen te laten wisselen.
4.2
De minimale huurtermijn van de benodigde opslagruimte voor vier banden is 6 maanden.
4.3
Beëindiging van de overeenkomst vind plaats door het opvragen van de banden vanuit de opslag, zonder andere banden retour te sturen.
4.4
Wanneer de wisselafspraak eenmaal is ingepland in onderling overleg tussen de contractant en mrBOX, is deze bindend. Wanneer contractant niet aanwezig is op het afgesproken wisselmoment wordt er een bedrag van € 40,00 in rekening gebracht.
4.5
De genoemde prijzen gelden voor de opslag dan wel het wisselen van één set banden, met een maximum van vier banden.

5. Bewaar- vervoer- en huurprijzen

5.1
De op de website vermelde prijzen luiden in Euro en gelden inclusief omzetbelasting. De prijzen gelden uitsluitend voor de genoemde producten. Prijzen van vervoer betreffen uitsluitend vervoer van en naar adressen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.
5.2
De op de website vermelde prijzen gelden op de datum van ingang van de overeenkomst. mrBOX is gerechtigd de prijzen periodiek te herzien.
5.3
Eventuele kortingen – in welke vorm ook – worden door mrBOX gegeven op uitdrukkelijke voorwaarde dat de contractant zijn betalingsverplichtingen stipt blijft nakomen. Door overschrijding van geldende  betalingstermijnen vervalt iedere aanspraak op korting terstond en zonder ingebrekestelling.

6.       Betaling

6.1
De prijs van bewaring of huur is bij vooruitbetaling  verschuldigd. Alle betalingen geschieden door middel van automatische incasso. Bij het aangaan van de overeenkomst machtigt de contractant mrBOX om deze automatische incasso periodiek te laten plaatsvinden. Contractant is gehouden steeds te zorgen voor toereikend saldo op zijn bankrekening. Bij storno van een geïncasseerd bedrag is contractant van rechtswege jegens mrBOX in verzuim.
6.2
Reeds betaalde bewaarkosten of huur worden na het einde van de overeenkomst niet aan contractant terugbetaald.
6.3
Aan contractant komt geen recht van opschorting, korting, compensatie of verrekening toe.
6.4
Ingeval van verzuim van contractant is hij een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan over achterstallige bedragen aan mrBOX verschuldigd, telkens vanaf de vervaldag tot de afdoening.
6.5
Ingeval van verzuim van contractant komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van contractant. Voor aanmaning door mrBOX is een vergoeding van € 20,00 per aanmaning verschuldigd. Bij uitbesteding van de incasso komen voorts de volgende buitengerechtelijke incassokosten ten laste van contractant:
– 15% over de eerste € 2.500,00 van het in te vorderen bedrag;
– 10% over de volgende € 2.500,00;
– 5% over de volgende € 5.000,00;
– 1% over de volgende € 190.000,00;
– 0,5% over het restant;
een en ander met een minimum van € 40,00.
6.6
Zodra en zolang contractant in verzuim is, is mrBOX jegens contractant bevoegd tot opschorting van haar verplichtingen; daaronder is begrepen opschorting van de verplichting tot het afgeven van opslagboxen of andere in bewaring genomen goederen aan contractant.
6.7
Door contractant aan mrBOX verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en renten, en vervolgens op de hoofdsom.
6.8
Ingeval van verzuim van contractant is mrBOX bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.       Zekerheid

7.1
Alle ter bewaring afgegeven goederen dienen mede tot  zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van contractant jegens mrBOX. Contractant verpandt alle ter bewaring afgegeven goederen aan mrBOX. Contractant verklaart hierdoor uitdrukkelijk tot de verpanding bevoegd te zijn. Contractant verklaart dat op de verpande zaken geen beperkte rechten rusten.
7.2
Ingeval van parate executie van verpande zaken is mrBOX niet gehouden  tot mededeling aan contractant als bedoeld in artikel 3:249 BW.
7.3
Wanneer contractant langer dan drie maanden in verzuim is jegens mrBOX, is mrBOX gerechtigd over te gaan tot het legen van de opslagbox  danwel parate executie van de opgeslagen goederen.

8.       Gebruik van de opslagboxen

8.1
Het is contractant niet toegestaan om in de opslagboxen:
a.      zaken op te slaan of voorhanden te hebben  waarvan het voorhanden hebben een strafbaar feit oplevert.
b.     ontvlambare of ontplofbare stoffen op te slaan.
c.      zaken op te slaan waarvan schade aan het milieu – bijvoorbeeld aan lucht, ondergrond of bodemwater – ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan. Contractant is verplicht zich te houden aan de Wet Milieubeheer Transport en Opslag.
d.     aan bederf onderhevige zaken of levende have op te slaan.
e.     zaken op te slaan die een bijzondere waarde vertegenwoordigen, zoals contanten, waardepapieren, juwelen, kunstvoorwerpen, zaken met bijzondere emotionele waarde en dergelijke.
8.2
Contractant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig inpakken van de inhoud van de opslagboxen, eventuele schade voortvloeiend uit ondeugdelijk inpakken is voor rekening van de contractant. Contractant is verplicht om de opslagboxen volgens instructie van mrBOX in te pakken en klaar te maken voor vervoer. Deze instructie is te lezen aan de binnenkant van de deksel van de opslagbox.
8.3
Contractant is niet bevoegd om de opslagbox te beschilderen, te beplakken en/of van stickers te voorzien. Als een opslagbox is beschilderd, beplakt, en/of anderszins beschadigd is contractant verplicht tot aanschaf van deze opslagbox tegen de prijs van € 25,- incl. BTW.
8.4
Voor boxen die na gebruik worden ingeleverd en niet schoon genoeg blijken te zijn om direct aan de volgende klant te worden meegegeven, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht van € 5,- per box.
8.5
Een door de contractant gevulde opslagbox dient niet meer dan 25 kilogram te wegen. Mocht de opslagbox zwaarder zijn, dan wordt deze geweigerd door mrBOX of een derde handelend in opdracht van mrBOX, wanneer hier kosten mee zijn gemoeid komen deze ten laste van de contractant.

9.       Schade en aansprakelijkheid van mrBOX

9.1
Alvorens de opslagboxen in bewaring te geven dient contractant de opslagboxen goed af te sluiten met de bijgeleverde afsluitnoppen danwel tegen meerprijs beschikbare unieke verzegelingen. Klant mag eigen voorzieningen gebruiken voor het afsluiten/verzegelen van de box, mits de opslagbox stabiel stapelbaar blijft en deze voorzieningen geen schade aanrichten aan de opslagbox.
9.2
mrBOX is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan schade aan in de opslagbox opgeslagen zaken of opgeslagen goederen; in het bijzonder is mrBOX niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade. mrBOX is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden.
9.3
De inhoud van de opslagboxen is standaard verzekerd tot een bedrag van € 375,- per box, tegen de risico’s van brand, blikseminslag en/of ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, water, stoom en neerslag, rook en roet,  vandalisme in de periodes dat de boxen in de opslag staan. De bewijsvoering voor schade en het beloop daarvan ligt bij de contractant.
9.4
Goederen die niet in een opslagbox zijn opgeslagen zijn niet verzekerd via mrBOX. Wanneer verzekering wel gewenst is dient de contractant zelf een reguliere inboedelverzekering af te sluiten.
9.5
Eventuele aansprakelijkheid van mrBOX jegens contractant – uit welke hoofde ook – is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag € 375,- per opslagbox. Tijdens transport ontstane schades zijn verzekerd conform de standaardvoorwaarden van de AVC. Deze voorwaarden bevatten een beperking in dekking tot € 3,40 per kg.
9.6
Eventuele aanspraken van contractant op schadevergoeding vervallen door tijdverloop van een jaar na het ontstaan van de aansprakelijkheid, en in ieder geval door tijdverloop van een jaar na het einde van de overeenkomst van bewaarneming.
9.7
Contractant verklaart zich ermee bekend en akkoord dat mrBOX van overheidswege verplicht kan worden om de opslagboxen te openen en overigens medewerking te verlenen aan doorzoeking en onderzoek door justitie, douane en/of andere bevoegde instanties. Contractant is jegens mrBOX niet gerechtigd tot vergoeding van mogelijke schade dientengevolge.

10.   Klachten

10.1
Contractant dient eventuele klachten uiterlijk binnen tien dagen nadat zich de klacht openbaart aan mrBOX ter kennis te brengen, in ieder geval met gelijktijdige kennisgeving per email via info@mrbox.com.
10.2
Klachten die ter kennis van mrBOX worden gebracht na einde van de bewaring worden niet in behandeling genomen.

11.   Vervoer door mrBOX of zelf ophalen/terugbrengen van opslagboxen

11.1
mrBOX is bevoegd om het vervoer van de opslagboxen en/of andere in bewaring gegeven zaken aan derden op te dragen en alle daarvoor benodigde gegevens aan deze derde ter beschikking te stellen.
11.2
Tijden en termijnen van overgave (afleveren en ophalen) van opslagboxen en/of andere in bewaring gegeven zaken zijn indicatief. mrBOX spant zich in deze tijden en termijnen te realiseren, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor overschrijding, door welke oorzaak ook.
11.3
Overgave van opslagboxen en/of andere in bewaring gegeven zaken geschiedt uitsluitend op het door contractant opgegeven adres en aan de contractant.
11.4
Als overgave van opslagboxen door toedoen van contractant niet plaatsvindt, zal mrBOX nog tweemaal proberen tot overgave te komen. Contractant stemt ermee in dat de extra transportkosten van € 4,- + € 2,50 per box per poging aan hem worden doorbelast.
11.5
mrBOX vervoert de opslagboxen en/of andere in bewaring gegeven zaken tot (of vanaf) jouw eigen voordeur. Wanneer jouw voordeur zich op de 1e verdieping of hoger bevindt en er geen lift aanwezig is, brengt mrBOX de boxen tot de 1e verdieping of er wordt een toeslag berekend van € 15 per etage.

11.6
mrBOX brengt de reguliere vervoerstarieven in rekening bij adressen in een straal van 20 km rondom een van de vestigingen van mrBOX, de regio’s zijn hier vindbaar. Wanneer een adres buiten een straal van 20km van een vestiging ligt, komt er een nader af te stemmen toeslag bij of de contractant brengt de boxen zelf retour naar een van de vestigingen van mrBOX.

12.   Ontruiming door mrBOX

12.1
Voor het geval dat de contractant in verzuim verkeert ter zake van zijn verplichtingen, machtigt de contractant de mrBOX reeds nu voor alsdan om zich toegang te verschaffen tot de opslagbox om de zaken die zich daarin bevinden, al naar gelang de waarde van die opgeslagen zaken rechtvaardigt – zulks ter beoordeling van mrBOX – te (doen) vernietigen, afvoeren, opslaan of krachtens zijn pandrecht te executeren.
12.2
Zolang de zaken zich nog in de macht van mrBOX bevinden is contractant gerechtigd deze zaken op te eisen van mrBOX, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat contractant zal hebben voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens mrBOX, met inbegrip van renten en kosten.

13.   Privacy en persoonsgegevens

13.1
Contractant verklaart ermee in te stemmen dat zijn persoonsgegevens door mrBOX worden opgeslagen en verwerkt in geautomatiseerde gegevensbestanden.
13.2
De persoonsgegevens van contractant worden door mrBOX opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Contractant heeft recht op inzage en – in geval van onjuistheid – correctie van zijn gegevens.
13.3
mrBOX gebruikt de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, voor gepersonaliseerde informatievoorziening.
13.4
mrBOX slaat de door de contractant ingevulde gegevens over de inhoud van de opslagbox versleuteld op. mrBOX heeft geen inzicht in andere gegevens dan het door de klant aangegeven categoriëenveld, welke optioneel te vullen is.

14.   Klantaccount

14.1
Contractant is ten allen tijde verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
14.2
Contractant is altijd verantwoordelijk voor de bestellingen die op zijn klantaccount worden verricht.
14.3
Wanneer contractant het vermoeden heeft dat zijn accountinformatie bij anderen bekend is, dient de contractant direct zijn wachtwoord te veranderen en contact op te nemen met de klantenservice van mrBOX .

15.   Diversen

15.1
In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een mogelijk nietige bepaling  wordt vervangen door een geldige met strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke.
15.2
Contractant mag zonder toestemming van mrBOX niet zelf als aanbieder van de services van mrBOX fungeren.

16.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingend wettelijk voorschrift is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen de rechtbank Amsterdam.